הכל על אחראי בטיחות בעבודה

לממונה בטיחות בעבודה הגדרת תפקיד חשובה ואנו בחברת ״ אשר אביזמר -בטיחות לעד בע"מ״ עומדים בקריטריונים נוקשים בכדי לספק מומחים כאלו. לצערנו, תאונות עלולות להתרחש כל הזמן ובכל מקום. בגלל ריבוי התאונות, מקומות עבודה רבים מחזיקים מחלקות בטיחות. את מחלקות הבטיחות מאיישים בדרך כלל חברות מקצועיות אשר מעבירות לעובדים הרלוונטיים סדנאות בטיחות בנוגע לעבודתם. בנוסף, מקומות רבים מחזיקים בממונה בטיחות כיועץ ומכוון לעסק.

מידע נוסף בנושא

על תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות מוגדר בחוק כיועץ להנהלה בנושא הבטיחות והבריאות בעבודה. במקור המדינה הטילה את האחריות לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים על מקום העבודה, אך הניסיון הראה כי מקום העבודה, משיקוליו הוא, לא תמיד מקפיד על הנושא. לאור זאת מחייבת המדינה את בעלי העסקים עם 50 עובדים ומעלה להעסיק ממונה בטיחות. תפקידו של ממונה הבטיחות כולל:

– לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגהות, ולהודיע עליהם למעביד.

– לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים במפעל.

– לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

– לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), להכנת תכנית להדרכת עובדים.

– לוודא הכנת תכנית לניהול בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות).

– לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.

– לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות
– לוודא הדרכת בטיחות לעובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.

– לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.

– להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.

– לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.

– לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.

– לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.

– לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.

– לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.

– לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.

– להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.

– לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.

– לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים במפעל.

– להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

כמתואר, על ממונה הבטיחות חלה אחריות כבדה והיא לשקף את הסכנות ומפגעי הבטיחות להנהלת העסק ולשנות את תפיסת הבטיחות שלהם. לצערנו ישנם מנהלים רבים אשר לא תופסים את מושג הבטיחות בכובד ראש ועל ממונה הבטיחות לדאוג לשינוי תפיסת עולם זו.

כיצד לבחור ממונה בטיחות

לממונה בטיחות בעבודה הגדרת תפקיד מאתגרת וחשובה. אנו בחברת ״ אשר אביזמר -בטיחות לעד בע"מ״ מודעים להתנגשויות העשויות לקרות לעיתים בין צוות ההנהלה לבין ממונה בטיחות. אנו מתחייבים לספק איש מקצוע אמין, איכותי, מקצועי ,בעל ניסיון  ואכפתי אשר יעבוד לצד העובדים וההנהלה כאחד, ויעמוד בכל הדרישות הכתובות בחוק. אנחנו מאמינים בבטיחות מעל הכל וללא פשרות.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

    קידום אתרים מקצועי בניית אתרים