ממונה בטיחות בעבודה

avizemer 01/08/2019

שירותי ייעוץ ממונה בטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה, קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה.

בטיחות לעד בע"מ, מספקת שירותי ממונה בטיחות חיצוני במגוון רחב וברמה מקצועית בתחומים הבאים: מזון, תעשיות, לוגיסטיקה, קופות חולים, קווי ייצור, בתי דפוס, אלקטרוניקה, מעבדות כימיות וביולוגיות, בניין, בתי אבות, תעופה, נגרות, מסגריות וכדומה. וכל זה ברמת שירות ומקצועיות גבוהה.

ממונה בטיחות בעבודה, אשר אביזמר, הוסמך על ידי משרד התמ"ת – מפקח עבודה ראשי. על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מוגדר תפקידו של הממונה על הבטיחות כיועץ להנהלה.

ממונה בטיחות בעבודה יכול להיות עובד פנימי או קבלן חיצוני.

לממונה בטיחות וגיהות בעבודה מוגדרים 19 תפקידים על פי החוק:

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים במפעל.
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), להכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות).
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 18. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים במפעל.
 19. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

מעוניין להצטרף לשירות?
פוסטים אחרונים

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

קידום אתרים מקצועי בניית אתרים